Algemende Voorwaarden

Hier vindt u de rechten en plichten die van toepassing zijn bij uw deelname aan de WorkplaceDudes Summit.

Algemene Voorwaarden

 1. Registratie en Betaling: Deelnemers dienen zich vooraf te registreren en de volledige betaling moet vóór het evenement worden voldaan. Details over betalingsmethoden en -voorwaarden worden verstrekt tijdens het aankoopproces.

 2. Intellectueel Eigendom: Alle inhoud die tijdens de summit wordt gepresenteerd, inclusief, maar niet beperkt tot, lezingen, presentaties en documenten, zijn eigendom van de WorkplaceDudes Summit en/of de respectievelijke sprekers en mogen niet zonder toestemming worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins gebruikt.

 3. Vertrouwelijkheid: Sprekers en deelnemers kunnen vertrouwelijke informatie delen. Deelnemers verbinden zich ertoe deze informatie niet openbaar te maken of te verspreiden.

 4. Gedragscode: Deelnemers dienen respectvol om te gaan met alle andere deelnemers, organisatoren en sprekers. Discriminatie, intimidatie en andere vormen van ongepast gedrag worden niet getolereerd.

 5. Auteursrechten en Media: Door deel te nemen aan het evenement, geeft u toestemming voor het gebruik van uw stem en beeltenis in alle media voor alle promotionele doeleinden die verband houden met de summit.

 6. Wijzigingen in het Evenement: De organisatie behoudt zich het recht voor om de locatie, datum, programma of sprekers te wijzigen indien noodzakelijk door omstandigheden buiten hun controle.

 7. Annulering door de Deelnemer: In geval een deelnemer besluit om niet langer deel te nemen aan het evenement, dient de organisatie zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld. Het beleid omtrent annuleringen en eventuele restituties zal duidelijk worden gecommuniceerd.

 8. Force Majeure: In het geval van een force majeure, zoals natuurrampen of andere oncontroleerbare gebeurtenissen, kunnen de organisatoren niet aansprakelijk worden gesteld voor enige verandering of annulering van het evenement.

 9. Toegankelijkheid: De summit streeft ernaar om inclusief en toegankelijk te zijn voor alle deelnemers. Gelieve eventuele toegankelijkheidsbehoeften van tevoren door te geven.

 10. Netwerkgedrag: Bij netwerkevenementen wordt van deelnemers verwacht dat zij professioneel gedrag handhaven en geen ongepaste marketing of overmatige zelfpromotie bedrijven.

 11. Feedback en Klachten: Feedback is welkom en moet worden gericht aan de organisatoren. Klachten worden serieus genomen en op een professionele manier behandeld.

 12. Beperking van Aansprakelijkheid: De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel, verlies of schade van eigendommen tijdens het evenement, behalve in geval van grove nalatigheid of opzet.

 13. Overmacht: In geval van overmacht, zoals een pandemie, natuurrampen of politieke onrust, zullen de organisatoren niet aansprakelijk worden gehouden voor enige vertraging, verandering of annulering van het evenement.